Monopolilainsäädännöstä!

Yleisesti esitetyn argumentin mukaan pelialan monopoli vääristää kilpailua, haittaa kansallisen uhkapeliyhtiön menestystä ja laajentumispyrkimyksiä verkossa ja kansainvälisesti ja aiheuttaa siten välillisesti tulonmenetyksiä, työpaikkojen menetyksiä ja edelleen osaamisvajeen aikaansaamisesta, vapaan kilpailun puuttuessa. Saman argumentin mukaan kilpailun vapauttaminen toisi alan erikoisosaamisen ja sen luoman kilpailuedun täysimääräisesti kansallisen toimijan hyödynnettäväksi. Samalla asiakaspohja laajenisi ja pelaamisen tuoma rahavirta ja asiakasvolyymi kasvaisivat entisestään.

Useimmiten tämän argumentin takana on joko pelialaa lähellä oleva taho, kilpailuasetelman vapauttamista periaatteellisista syistä kannattava taho tai vapaan kilpailun aikaansaamaan taloudelliseen kasvuun aidosti uskova taho.

Seuraavassa muutama argumentti vastakkaisen käsityksen puolesta, keskustelua herättämään. Bonuksen voit lunastaa Suomiautomaatti.com’lle tästä, suomalaiskansallista aihepiiriä mukaillen.

Monopolilainsäädännön etuja

Argumentti jonka mukaan vapaa kilpailu automaattisesti, tai vähintään tehtävien panostusten myötä sataisi kansallisen pelitoimijan laariin, on hankalasti todennettava. Ensinnäkin tekninen etu tuskin säilyy kansallisella toimijalla, pidemmällä ajanjaksolla tarkasteltuna. Toiseksi, kansallisen brändin tunnettuus- ja luotettavuusetu joutuisivat kilpailutilanteeseen, mikä merkitsisi alan muiden toimijoiden välitöntä reaktiota siten, että positiivisina pidetyt aspektit tulisivat osaksi alan yleistä markkinointimekanismia, ja siten vapaasti kilpailluksi. Tämä johtaisi edelleen jokaisen positiivisen aspektin alistumista markkinavoimien rapauttavalle vaikutukselle. Esimerkiksi kansantalousnäkökulman suhteen muutos ei tapahtuisi välittömästi vaan erilaisten hyväntekeväisyyselementtien mukaantulon myötä, pidemmän ajan kuluessa. Pelaavan yleisön silmissä muutos tapahtuisi muutamassa vuodessa, siten että kansanterveysaspektin luoma ’kilpailuetu’ katoaisi muiden vastaavien elementtien vyöryessä esiin. Tämä olisi epäilemättä myös muiden toimijoiden intresseissä. Kolmanneksi, kansainvälisten asiakkaiden myötä kansantalousnäkökulma olisi hankalasti perusteltavissa, ilmeisin perustein.Monopolilainsäädännöstä!

Monopoli ja vastuullinen pelaaminen

Ehkä olennaisin argumentti monopolin säilyttämisen puolesta liittyy kuitenkin pelaamisen yhteiskunnalliseen aspektiin. Uhkapelaamisen asema yhteisön marginaalissa toteutuu monopolitilanteessa, kansanterveyden edun nimissä luonnollisesti ja onnistuneesti, tavalla jonka moraalista vaikutusta olisi mahdotonta toistaa vapaan kilpailun tilanteessa. Lopulta kyse on sukupolvien kokemuksen kautta luodusta tilanteesta jossa yleisinhimillinen impulssi ja sen luoma lisäarvo ohjataan yleisen hyödyn nimissä yhteisen päätöksenteon kautta allokoituvaksi

Vastuullisen pelaamisen ja ongelmapelaamisen kannalta, käytännön toimien osalta on selvää että kansallinen toimija toimii potentiaalisesti tehokkaammin monopolitilanteessa, kansallisen edun nimissä. Asenteen ja ajattelutavan osalta tällä edelleen suuri merkitys, tilanteessa jossa arvomaailma muuttuu voimakkaasti päinvastaiseen suuntaan.

Lopulta monopoliaseman säilyttäminen tilanteessa jossa ala kokonaisuudessaan voimakkaassa muutoksessa, merkitsee toimintamahdollisuuksien säilyttämistä ja edelleen arvolinjausta, esimerkiksi urheilusponsoroinnin suhteen.